VELBLOUDOVITÍ A VZÁCNÁ PLEMENA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT 2021
Zoo Chomutov, Zoo Košice, Zoo Liberec, Zoo Brno, Zoo Olomouc, Zoo Plzeň, Zoo Ústí nad Labem, Zoo Vyškov, Zoo Hodonín, Zoo Ostrava, Zoo Chleby, Zoo Hluboká nad Vltavou, Zoo Na Hrádečku, Zoo Bratislava, Zoo Jihlava, Zoo Spišská Nová Ves, Zoo Děčín, Zoo Bojnice

Pozvaní hosté:

PROGRAM PŘEDNÁŠEK:

  • „Přehled chovu velbloudovitých v Zoo ČR a SR“ za rok 2020/2021. D. Hyláková / Zoo Košice
  • „Problematika postoje zadních končetin u velbloudů dvouhrbých“. Š. Neveselá / Zoo Brno / zrušena
  • „Suplementace soli u velbloudů“. D. Hyláková / Zoo Košice „Kožní onemocnění velbloudů – nové poznatky v terapii“. D. Hyláková / Zoo Košice
  • „Kožní onemocnění na pánevních končetinách, které se vyskytlo při odchovu mláděte v Zoo Plzeň“. M. Palacká / Zoo Plzeň
  • „Přežvykování u velbloudů… a jiné“. T. Fedorová / ČZU Praha
  • „Odchov mláděte po 20- ti letech v Zoo Olomouc“. L. Veselá / Zoo Olomouc / zrušena
  • Diskuse

Setkání 11. Komise pro velbloudovité a vzácná ple-mena domácích zvířat se uskutečnilo v zoologické za-hradě Dvůr Králové nad Labem, společně s komisí pro koňovité, antilopy a chov žiraf.
Ve středu odpoledne proběhlo zahájení, po kterém ná- sledovaly přednášky komise koňovitých. Ve čtvrtek do- poledne pokračovaly komise pro chov žiraf a odpo-ledne pro chov antilop. Komise pro velbloudovité a vzácná plemena domácích zvířat se uskutečnila v pá- tek ve čtvrtém bloku třídenního setkání. Úvodem byli posluchači seznámeni s upraveným programem a or-ganizací komise z důvodu neúčasti dvou přednášejících ze ZOO Brno a ZOO Olomouc.
Přednáška o statistice chovu velbloudovitých byla z dů- vodu „covidové situace“ a neuskutečnění komisí v le- tech roce 2020-2021 věnována nejen přehledu pohy-bů u jednotlivých druhů, ale i zajímavým případům za období 3 let. Například, Jak připravit chovatelské zá- zemí pro samice velbloudů před porodem, abychom vy- tvořily bezpečné podmínky pro odchov a nedocháze-lo k poranění narozených mláďat. A nebo, jak pečovat o mláďata v případu komplikací ze strany matky / mat-ka nechce kojit, má nedostatek mléka apod. /, nebo ze strany mláděte / méně životaschopné. Zejména u vel- bloudů dvouhrbých se procento úspěšnosti odchovů mláďat za posledních 10 let zvýšilo o 20%. Tento pozitiv- ní nárůst vyplývá z většího zájmu a účasti chovatelů – zoologů a ošetřovatelů na komisích. Vzájemná ko- munikace o problematice chovu velbloudovitých s pře- dáváním zkušeností a odborné přednášky rozšiřují jejich znalosti, které mohou použít v praxi. Příkladem byly le-tošní přednášky věnované kožnímu onemocnění velblou-dů nebo suplementace soli u velbloudů. Zajímavou před-nášku měla Tamara Fedorová o přežvykování velbloudů, jejichž pozorování provedli a zpracovali její studenti na ČZU v Praze.
Za hojnou účast a zastoupení zoologů a ošetřovatelů z jednotlivých zahrad jsem osobně velmi ráda. Jejich projeveným zájmem o komisi, můžeme dál zkvalitňovat vzájemnou spolupráci s předáváním zkušeností do dal-ších let.
V závěru komise jsem poděkovala kolegům zoologům, pracovníkům výživy a ošetřovatelům za požadované in-formace pro zpracování přednášky „Suplementace soli u velbloudů“, v jakém množství, jak často a v jaké formě by měla být sůl (NaCl) do krmné dávky přidávat.

Foto ze zasedání