TRANSPORTY ZVÍŘAT 2021

Pozvaní hosté:
Tomáš Kapic, Luboš Melichar, Luděk Čulík, Mirka Friedman (za Patrika Pastorka), Jana Michálková + zástupci téměř všech CZ zoo

Transportní komise se letos sešla jednou, už tradičně v Kostelci nad Černými Lesy dne 9. 11. 2021, spolu s komisí dokumentační a legislativní. Tato organizace se osvědčila, neboť zaručuje přítomnost zástupců téměř všech zahrad bez nutnosti cestování navíc.
Setkání komise se uskutečnilo po 2 letech, vloni bylo zrušeno v důsledku pandemie CO-19. Od posledního setkání nedošlo ke změnám ve složení komise, změnilo se pracoviště předsedy – T. Kapic pracuje od ledna 2021 v Zoo Dvůr Králové. Na práci komise nemá tato skuteč-nost žádný vliv. Došlo k několika změnám kontaktních osob v členských zoo.
Předseda komise referoval o situaci ohledně transpor-tů zvířat mezi EU a Spojeným královstvím po Brexitu: od začátku roku kdy UK vystoupilo z EU i ze systému TRA-CES jsou transporty zoozvířat oběma směry pozasta-veny a neprobíhají. Příčin je řada – dvě hlavní jsou: chybíkontrolní místa na hraničních přechodech a nekompati-bilita veterinární legislativy EU a UK. Metodický postup pro přesuny zoozvířat je vypracován, ale stále chybí mechanismy umožňující jeho uvedení do praxe. Komise sleduje situaci ve spolupráci s EAZA Office a bude všech-ny zoo informovat o jejím dalším vývoji.
Od listopadu platí nový veterinární EU systém TRACES (NT) přechod není jednoduchý, ale po zvládnutí vstupní-ho procesu se nový systém jeví jako přínosný.
Zoo Dvůr Králové má novou karanténu uznanou pro ka-ranténování zvířat (včetně kopytníků) před vývozem i po dovozu do a ze třetích zemí. Karanténu mohou využít i další zoo, pravidla budou stanovena.
Následovala diskuse o výše uvedených tématech i dal-ších věcech transportů se týkajících. V diskusi se k těmto a dalším tématům vyjádřila většina přítomných. Trans-portní komise je komisí ryze praktickou, takže práce její (a dalších kolegů, kteří ve svých zoo zajišťují trans- porty) během roku spočívala především v organizová- ní sdružených transportů, což všem zúčastněným ve vý- sledku usnadnilo práci a ušetřilo čas i náklady. Kromě toho probíhala po celý rok průběžná výměna zkušeností a informací o transportech, k nim potřebných dokumentů a veterinární a legislativní problematiky s transporty zví-řat související. Zápis z jednání komise byl již sepsán.

Foto ze zasedání